Uvjeti poslovanja odvjetnika

Uvjeti poslovanja odvjetnika određuju:

1. odvjetnika,
2. pojmove,
3. primjenu uvjeta poslovanja,
4. obavljanje i vrste pravnih radnji,
5. punomoć,
6. opoziv i otkaz punomoći,
7. naknadu za rad i troškove,
8. odgovornost,
9. domenu odvjetnika,
10. dostavu i komunikaciju,
11. izjavu povjerljivosti,
12. radno vrijeme,
13. pritužbe, rješavanje sporova i mjerodavno pravo

1. ODVJETNIK
ODVJETNIK GORAN SREBAČIĆ, dipl. iur., Prilaz Gjure Deželića 32, Zagreb, upisan je u imenik odvjetnika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori (dalje: Odvjetnik). Odvjetnik je punomoćnik i pravni zastupnik koji zastupa domaće i strane fizičke i pravne osobe na području Republike Hrvatske temeljem punomoći za zastupanje.

2. POJMOVI
Odvjetnik – Goran Srebačić, dipl.iur. UPO – Uvjeti poslovanja odvjetnika Stranka – davatelj naloga i punomoći za zastupanje odnosno naručitelj usluge Odvjetnika Domena – www.odvjetnik-srebacic.hr Punomoć – pisani nalog stranke dan Odvjetniku za zastupanje i obavljanje pravnih radnji u ime i za račun stranke.

3. PRIMJENA UVJETA POSLOVANJA
Odvjetnik primjenjuje UPO u poslovnim odnosima sa strankom. UPO je sastavni dio punomoći za zastupanje koju stranka daje odvjetniku za obavljanje pravnih radnji po nalogu, u ime i za račun stranke. Ako posebni ugovor između Odvjetnika i stranke sadrži odredbe različite od odredaba iz UPO, vrijede odredbe posebnog ugovora. Potpisivanjem punomoći stranka potvrđuje da je upoznata s UPO te ga prihvaća. UPO je objavljen na domeni Odvjetnika, a obavijest o domeni istaknuta je na punomoći koju stranka daje Odvjetniku i ispravama Odvjetnika.

4. OBAVLJANJE I VRSTE PRAVNIH RADNJI
Odvjetnik obavlja pravne radnje osobno. Odvjetnika mogu zamijeniti osobe zaposlene kod njega. U slučaju spriječenosti, Odvjetnika može zamijeniti drugi ovlašteni zastupnik ili odvjetnik. Za obavljanje pojedinih radnji Odvjetnik može angažirati druge stručne osobe, ako je to potrebno za pravilno obavljanje radnje. Sve pravne radnje odvjetnik obavlja temeljem punomoći za zastupanje stranke. Stranka je ovlaštena odvjetniku davati upute za poduzimanje pojedinih radnji na način predviđen za komunikaciju ovim UPO. Odvjetnik je ovlašten zatražiti od stranke uputu za poduzimanje pojedine radnje. Ako stranka ne odgovori odvjetniku na pisani zahtjev za davanje upute za poduzimanje pojedine radnje u primjerenom roku, smatra se da je odustala od poduzimanja te radnje, a ako o poduzimanju te radnje ovisi nalog iz punomoći smatra se da je opozvala punomoć za zastupanje. Zastupanje pred sudovima i drugim tijelima i osobama Odvjetnik je temeljem odvjetničke punomoći ovlašten zastupati stranku pred svim sudovima i drugim državnim i javnim tijelima te drugim osobama radi ostvarivanja ili zaštite pravnih interesa stranke. Pravno savjetovanje Odvjetnik pravno savjetuje stranku vezano za zaštitu i ostvarivanje svih njezinih zakonskih prava u svim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka pred svim sudovima i drugim državnim i javnim tijelima te drugim osobama te daje usmena i pisana pravna mišljenja u vezi toga. Odvjetnik daje stručna pravna mišljenja, znanstvena mišljenja, komentare pravnih propisa i obrazloženje pravnih instituta. Sastavljanje isprava o pravnim poslovima Odvjetnik je ovlašten sastavljati isprave o pravnim poslovima koje uključuju sve vrste ugovora, izjava i ostalih isprava po nalogu stranke, a čiji je predmet ostvarivanje i zaštita prava stanke.

5. PUNOMOĆ
Punomoć može biti dana kao posebna (specijalna) punomoć za pojedinu pravnu stvar ili radnju i kao opća (generalna) punomoć za zastupanje u više istovrsnih ili raznovrsnih pravnih stvari. Potpisivanjem punomoći stranka potvrđuje da ju je Odvjetnik prethodno upoznao sa UPO kao i sa značenjem pravne stvari za koju stranka daje Odvjetniku punomoć te da pristaje na radnje Odvjetnika koji ih poduzima u skladu s nalogom stranke i kodeksom odvjetničke etike, a sve u svrhu ostvarenja pravnog interesa stranke iz punomoći. Punomoć dana Odvjetniku ima pravno značenje punomoći dane prema propisima kojima se uređuje odvjetnička djelatnost u Republici Hrvatskoj. Odvjetnik prihvaća nalog za zastupanje iz punomoći potvrdom na punomoći.

6. OPOZIV I OTKAZ PUNOMOĆI
Stranka može u svako doba opozvati punomoć za zastupanje. Odvjetnik može otkazati punomoć za zastupanje u svako doba, ali je dužan stranku prethodno izvijestiti o poduzetim pravnim radnjama te ju upoznati s neposrednim pravnim posljedicama i radnjama koje je potrebno poduzeti radi očuvanja neposrednog roka ili pravne pozicije stranke. Odvjetnik nije dužan stranci predati izvornike isprava koje se nalaze kod njega sve dok stranka u cijelosti ne podmiri dogovorenu nagradu za obavljeni rad Odvjetnika kao i troškove zastupanja. Na traženje Odvjetnika stranka je dužna dati pisanu uputu za rad Odvjetniku. U slučaju da stranka odbije dati pisanu uputu, Odvjetnik je ovlašten otkazati punomoć za zastupanje.

7. NAKNADA ZA RAD I TROŠKOVI
Stranka se obvezuje platiti cijenu usluge i troškove Odvjetnika u vezi usluge po nalogu stranke u roku određenom u ponudi, odnosno, u računu ili drugoj obračunskoj ispravi Odvjetnika, a u slučaju da rok nije naveden obveza plaćanja dospijeva osmi dan od dana ispostavljenog obračuna i/ili izvršene usluge. Stranka snosi troškove nastale radi neplaćanja u roku dospijeća. Odvjetnik može tražiti stranku predujmljivanje predvidljivih troškova. U slučaju da stranka na zahtjev Odvjetnika ne predujmi troškove smatra se da je odustala od naloga te je Odvjetnik ovlašten bez otkaznog roka otkazati punomoć za zastupanje. Odvjetnik i stranka mogu dogovoriti plaćanje usluge predujmom čime stranka osigurava prvenstveni red izvršenja usluga.

Odvjetnik obračunava svoje usluge u skladu s odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Cijena usluge za pojedinu pravnu radnju ili uslugu može se dogovoriti prema okolnostima slučaja kao i u postotku od ostvarene novčane koristi, ako je to moguće, a sve u skladu s odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

8. ODGOVORNOST
Odvjetnik odgovara za radnje poduzete temeljem punomoći u skladu s važećim propisima o pravnom zastupanju i odvjetništvu. Odvjetnik ne odgovora za uspjeh postupka ili pravnog posla, ali je obvezan upotrijebiti najbolje pravno znanje i stručnost kako bi zaštitio interese stranke. Odvjetnik ni u kojem slučaju ne odgovara za gospodarsku korist odnosno poslovni rizik koji bi za stranku nastao ili mogao nastati temeljem pravne radnje. Stranka je obvezna cjelovito, točno i potpuno obavijestiti Odvjetnika o činjeničnim okolnostima vezanim za pravnu stvar koja je predmet pravnog postupka ili druge pravne radnje koju Odvjetnik za nju obavlja. Za prešućeni podatak koji je ostao nepoznat Odvjetniku odgovara stranka. Odgovornost Odvjetnika za štetu stranci ograničena je na iznos naknade štete temeljem važeće police odgovornosti za rad odvjetnika.

9. DOMENA ODVJETNIKA
Odvjetnik je ovlašteni korisnik domene www.odvjetnik-srebacic.hr temeljem rješenja o registraciji HR-D domene unutar vršne „hr“ domene klasa: 104-000/09-01/1989, Ur. broj: 650-01/48-09-2 od 16.02.2009. g. Hrvatske akademske istraživačke mreže CARNet (dalje: domena). Domena je javno dostupna za pretraživanje. Domena je istaknuta na službenim ispravama Odvjetnika i punomoći. Podaci objavljeni na domeni predstavljaju intelektualno vlasništvo ili podatke Odvjetnika. Podaci objavljeni na domeni mogu predstavljati intelektualno vlasništvo ili podatke drugih osoba uz čije dopuštenje su objavljeni. Ako je na domenu moguće slobodno dodavati podatke, smatra se da je posjetitelj domene unosom podataka dao suglasnost za njihovo korištenje i objavu. Posjetitelj domene odgovara izravno i osobno za unesene podatke na domenu i povredu prava drugih osoba koja može nastati radi tih podataka. Zabranjeno je svako izdvajanje dijela sadržaja objavljenih podataka na domeni bez prethodne izričite suglasnosti Odvjetnika. Zabranjeno je svako kopiranje i bilo koje korištenje sadržaja objavljenog na domeni, a ako je isto učinjeno u svrhu bilo kojeg oblika poslovne djelatnosti Odvjetnik će potraživat naknadu štete s osnove neovlaštenog korištenja i stjecanja bez osnove. Zabranjeno je svako uvredljivo izražavanje i vrijeđanje prava drugih osoba, a po opažanju takvog sadržaja patentni zastupnik će jednostrano isti bez prethodnog upozorenja ukloniti sa domene.
Odvjetnik zadržava pravo izmjene sadržaja domene.

10. DOSTAVA I KOMUNIKACIJA
Stranka i Odvjetnik redovito komuniciraju osobnim susretanjem, telefonom i telefaksom. Elektroničke poruke smatraju se vjerodostojnim načinom komunikacije Odvjetnika i stranke u svrhu pravovaljanog ispunjavanja obveza iz UPO. Dostava podnesaka i dopisa stranke odnosno pismena i drugih isprava Odvjetnika međusobno valjano obvezuju ako su naslovljeni na adresu navedenu u punomoći. Dostava se smatra izvršenom te se rok za ispunjenje činidbe ili uvjet računa od dana predaje pisane pošiljke pošti ili ovlaštenoj poštanskoj službi s potvrđenim uručenjem primitka pošiljke kojeg izdaje pošta ili ovlaštena poštanska služba.

11. IZJAVA POVJERLJIVOSTI (Non-Disclosure Agreement)
Odvjetnik čuva kao profesionalnu tajnu sve obavijesti koje mu je stranka povjerila kao pravnom zastupniku. Odvjetnik i stranka obvezuju se da neće odavati trećim osobama poslovne informacije za koje su doznali u međusobnoj poslovnoj suradnji. Poslovna tajna obuhvaća povjerljive informacije poslovne i osobne prirode (confidential information). Ova obveza se odnosi i na osobe zaposlene kod Odvjetnika i stranke ili druge njihove suradnike za čije propuste odgovaraju.

12. RADNO VRIJEME
Odvjetnik prima stranke uz obavezni prethodni dogovor svakim radnim danom od 15 do 18 sati ili prema dogovoru. Vrijeme telefonske komunikacije sa strankom je svakim radnim danom od 09 do 18 sati. Tjedni odmor koristi se subotom i nedjeljom dok će o drugom odsustvu Odvjetnik obavijestiti stranku ako ocijeni da je to potrebno s obzirom na okolnosti slučaja čim bude u mogućnosti.

13. PRITUŽBE, RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO
U slučaju nezadovoljstva stranke vezano za obavljene radnje ili obračunatu naknadu za rad Odvjetnika, stranka podnosi pisanu pritužbu Odvjetniku u roku od osam dana od dana nastanka ili saznanja za razlog pritužbe, a najkasnije u roku od trideset dana od dana izvršene radnje ili predanog obračuna. Odvjetnik je dužan o pritužbi pisano odgovoriti stranci bez odgađanja, a najduže u roku od trideset dana od dana primitka pritužbe. U slučaju da pritužbu ocijeni opravdanom, Odvjetnik može po vlastitom izboru prilagoditi obračunatu naknadu, nenaplatno otkloniti nedostatak u radnji, ponovo izvršiti radnju ili u potpunosti ili djelomično otkazati obavljanje radnje te razmjerno vratiti primljeni iznos temeljem obračuna. Stranka koja je nezadovoljna odgovorom na pritužbu može iskoristiti ostala pravna sredstva radi zaštite svojih interesa. Sporove u vezi obavljanja pravnih radnji temeljem punomoći Odvjetnik i stranka obvezuju se riješiti prvenstveno dogovorno što uključuje prvenstveno podnošenje pritužbe stranke Odvjetniku, a ako to ne bude moguće, prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u sjedištu Odvjetnika. U slučaju sudskoga spora Odvjetnik i stranka obvezuju se prihvatiti inicijativu za pokušaj mirnog rješavanja spora u okviru sudskog postupka. Za tumačenje UPO i poslovnog odnosa Odvjetnika i stranke mjerodavno je hrvatsko pravo bez njegovih kolizijskih odredaba, osima ako Odvjetnik i stranka nisu posebno drukčije odredili.

Odvjetnik Goran Srebačić, dipl. iur.

Zagreb, 9. rujna 2019. godine.